Działamy na rzecz równych praw i przeciwdziałania dyskryminacji. Inicjujemy i wspieramy działania służące budowaniu porozumienia i zbliżające do siebie ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. Wierzymy, że wiedza i ciągła edukacja służy budowaniu zrozumienia, pokonywaniu barier, przełamywaniu stereotypów, przekraczaniu ograniczeń, rozwojowi, poszerzaniu świadomości…

Działamy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych ludzi w każdym wieku.
Przeciwdziałamy wykluczeniu ze względu na płeć, wiek, sprawność i pochodzenie.

W lutym 2022 roku stanęliśmy przed zupełnie nowym wyzwaniem. W związku z wojną w Ukrainie przyjechało do naszego kraju kilka milionów uchodźczyń – najczęściej z dziećmi – chroniąc się u nas i licząc na nasze wsparcie. Nasza pomoc polega przede wszystkim na udzielaniu wsparcia psychoterapeutycznego, interwencje kryzysowe, indywidualne i grupowe sesje psychoterapeutyczne, organizację warsztatów arteterapeutycznych w grupach składających się z Ukrainek i Polek. Dzięki temu uzyskujemy jednocześnie wsparcie psychiczne i integrację. Ten model pracy sprawdził się znakomicie.

Prezentacja działań na rzecz wsparcia psychicznego i integracji z lokalnymi społecznościami – Uchodźczyń z Ukrainy TUTAJ 

 

 

 

 

 

tam, gdzie ludzie znają się i lubią – żyje się lepiej

Każde pokolenie i każde środowisko dysponuje wyjątkowym potencjałem intelektualnym, kulturowym i społecznym. Mówiąc o środowisku myślimy o zbiorowości ludzi utożsamiających się z określonym systemem wartości i przekonań; używających tych samych symboli, praktykujących te same obrzędy – świadomych swojej odrębności.  Jedną z cech środowiska jest jego większa lub mniejsza izolacja od innych środowisk – nierzadko stwarzająca bariery i ograniczająca możliwości wymiany intelektualnej i kulturowej.

W czasach pogłębiających się w społeczeństwie podziałów i obaw przed różnego rodzaju „obcymi” i „innymi”, zasadne wydaje się stałe uświadamianie, że różnorodność wzbogaca każdą społeczność a do jej rozwoju niezbędne jest harmonijne współistnienie ludzi niezależnie od ich wieku, pochodzenia, koloru skóry, wyznania czy sprawności. Każdy z nas jest jednakowo ważny, każdy z nas jest jednakowo cenny dla Świata.

Podjęliśmy więc działania na rzecz międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności, służące zarówno wzbogacaniu wiedzy jak
i wzajemnemu poznaniu i integracji.

Zależy nam także na integrowaniu środowisk lokalnych, szczególnie w miejscowościach, które dynamicznie się rozwijają i gdzie stale przybywają nowi mieszkańcy. Dlatego inicjujemy i wspieramy działania służące integracji lokalnych środowisk i budowaniu tożsamości lokalnej. Organizujemy spotkania służące budowaniu wspólnoty poprzez wzajemnemu poznanie i wymianę wiedzy, doświadczeń i umiejętności.

Celem naszych działań jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych – szczególnie osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania, kolor skóry, płeć… Wspieramy osoby samodzielnie wychowujące dzieci, opiekunów osób chorych, kobiety wracające do pracy po urlopach wychowawczych…

Przykłady naszych działań

„Nawigacja 50+”
jak przeciwdziałać wykluczeniom ze względu na wiek i jak zatrzymać najbardziej doświadczonych na rynku pracy

Początek 2019 roku poświęciliśmy na spotkania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu ze względu na wiek oraz wypracowaniu programu działań służących zatrzymaniu najbardziej doświadczonych na rynku pracy. Projekt realizowaliśmy dla Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr.

***

***

Podziel się swoją mądrością

Joanna Kaczmarczyk i Ewa Kropielnicka znakomite coache i trenerki z Opola, poprowadziły dla członków zespołu muzycznego „Qltywator” warsztaty coachingowe metodą The Coaching Maps.
Zespół założyła i prowadzi Elżbieta Świerczyńska sołtyska wsi Brzezia Łąka.

***