7-ma Rozbijalnia Szklanych Sufitów w Oleśnicy – Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki 16 XI 2019 r.

Szklane sufity

SZKLANY SUFIT  to niewidoczne i nie wynikające z realnych przyczyn  bariery, utrudniające lub uniemożliwiające kobietom awans – biorące się ze stereotypów i fałszywych przekonań. Od opublikowania analiz, które w 1978 roku przeprowadzili Fliegstein i Wolf, tzw. SZKLANY SUFIT stał się popularnym określeniem barier, na które trafiają kobiety przesuwające się w górę hierarchii stanowisk. W tym samym roku Business Week wprowadził pojęcie „aksamitnego getta” na określenie dyskryminacji kobiet w zakresie awansów i wspinania się po szczeblach kariery” A. Łaszyn, Krótka spódnica PR, Press 2001, listopad.

2-ga Rozbijalnia Szklanych Sufitów w Poznaniu – Stary Browar 19 XI 2016 r.

W Polsce kobiety zajmują 36% stanowisk kierowniczych. Jest tak mimo tego, że mają lepsze niż mężczyźni wykształcenie: wyższe ma 17,1% kobiet i 11,4% mężczyzn a średnie odpowiednio 12% i 8%. (wg GUS w 2009 r.) Kobiety rzadziej awansują, przy poszukiwaniu pracy myślą o niższych stanowiskach za mniejsze wynagrodzenie a przy zwolnieniach ze stanowisk kierowniczych zwalniane są w pierwszej kolejności. Rzadko piastują ważne funkcje w zarządach partii czy instytucji. (Regionalne Badanie Rynku Pracy – woj. dolnośl, Tom I, Raport Końcowy DARR S.A. Wałbrzych, 2007 str.146.- brak nowszych).


Przyczyna takiego stanu leży zarówno w stereotypach społecznych jak i w sposobach myślenia o sobie i swojej roli przez same kobiety. Myślenie to polega np. „na dostosowaniu przez kobiety własnych aspiracji i dążeń do zajmowanej przez siebie niższej pozycji. Akceptacja ta bierze się z przekonania, że istniejący podział ról i obowiązków jest czymś normalnym. Nie jest on kwestionowany lub też – w powszechnym odczuciu – kwestionowanie go nie ma większego sensu” (B.Budrowska, Szklany sufit, bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Rap. z badań jakościowych, W-wa 2003 – brak nowszych). W opinii  psychologów i socjologów panie, którym brakuje pewności siebie, mają mniejsze oczekiwania
i godzą się z objęciem stanowiska pomocniczego, zastępcy szefa czy asystentki. 

Pierwsza Rozbijalnia Szklanych Sufitów w Poznaniu – Collegium Da Vinci 20-21 lutego 2016 r.

„Rozbijalnia Szklanych Sufitów” to program Fundacji POMIĘDZY kierowany jest do kobiet aspirujących, bądź pełniących funkcje kierownicze, których kariera dotarła do poziomu „szklanego sufitu” oraz tych wszystkich, które dbają o swój osobisty i zawodowy rozwój, rozwijają przedsiębiorczość i poszukują dla siebie nowych rozwiązań – wychodząc poza stereotypy i utarte przekonania.

Dla kogo? Dla każdej kobiety, która potrzebuje inspiracji, odwagi albo sposobu, oraz dla tych kobiet, które chcą się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Na nasze spotkania przychodzą kobiety w różnym wieku
i z różnych środowisk i każda znajduje tu coś dla siebie.

Celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości i podwyższanie kwalifikacji kobiet do pełnienia funkcji kierowniczych – poprzez uzupełnienie i aktualizowanie wiedzy
z zakresu zarządzania oraz rozwijanie umiejętności tzw. miękkich – tak by kobiety, mając wiedzę, umiejętności i świadomość swojej wartości, mogły z powodzeniem prowadzić własne firmy, sięgać po najwyższe stanowiska i aby za pracę były wynagradzane tak samo jak mężczyźni.

W zarządach dużych spółek panie stanowią tylko 10%. Według badania Grant Thornton 2011 r., tylko 4% kobiet na stanowiskach kierowniczych pełni funkcję prezesa – tzn. tylko 3% dużych i średnich firm kierowana jest przez panie (Puls Biznesu, 2011).
W Polsce w 2015 r. dochód deklarowany przez kobiety był o ponad 1/5 niższy od dochodu deklarowanego przez mężczyzn. W ramach poszczególnych grup zawodowych różnica w dochodach wyostrza się . Panie w zarządach zarabiały w 2010 r. 75% tego co panowie. Przy analizie różnic między mężczyznami i kobietami przy bardziej szczegółowym podziale na grupy zawodowe ogólny wskaźnik dyskryminacji płacowej kobiet wynosi 22 proc. (Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – diagnoza społeczna, Red. Kotowska Irena R., W-wa 2015).

Przy tak wyraźnej dyskryminacji płacowej kobiet – NIE przekłada się ten fakt na ich zwiększone poczucie bycia dyskryminowanymi. Okazuje się, że kobiety nie czują się częściej dyskryminowane od mężczyzn, a w latach 2005
i 2011 większy był odsetek mężczyzn niż kobiet doświadczających subiektywnie dyskryminacji.

Rozwiązanie tych problemów znalazło się wśród 6 obsz. prioryt. „Strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010-2015″: prior. II – równa praca za tę samą płacę i praca równej wartości; prior. III – równość w procesach decyzyjnych; prior. VI – m.in. odejście od sztywnych ról przypisanych kobietom i mężczyznom. Strategia ta realizuje postulaty Pekińskiej Platformy Działania, której Siódmy cel strategiczny: „Kobiety u władzy i biorące udział
w procesach decyzyjnych” zobowiązuje kraje do „podjęcia kroków mających na celu zapewnienie kobietom równego dostępu i pełnego udziału w strukturach władzy i procesach decyzyjnych (G.1) oraz „zwiększenia zdolności kobiet do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i rządzeniu (G.2)  W zaleceniach „Regionalnych Badań Rynku Pracy woj. dolnośl.” (2007r.-brak nowszych) czytamy:

Aby odnieść sukces zawodowy, kobiety powinny przełamać stereotypowe myślenie i jak najwięcej się uczyć. Niezbędna im jest wiedza i treningi rozwijające tzw. kompetencje miękkie, przede wszystkim aktywność i przezwyciężenie bierności. Treningi i szkolenia interpersonalne dające wiedzę na temat komunikacji, asertywności, autoprezentacji.
(…) Konieczny jest także wzrost wśród kobiet świadomości upośledzenia w dostępie do różnych zasobów i sposobu traktowania na rynku pracy oraz w relacjach społecznych. Kobiety muszą sobie uświadomić, że istnieje dyskryminacja i że często jej doświadczają”   „Dobre rezultaty mogłoby przynieść podwyższanie świadomości na temat szkodliwości stereotypowego postrzegania ról społecznych czy treningi kierownicze”
Teresa Kupczyk, Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów,W-w 2009).

Międzynarodowe badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową DDI wraz z grupą badawczą non-profit The Conference Board, wykazały, że wśród spółek z najlepszymi wynikami finansowymi (top 20 proc.), 27 proc. liderów to kobiety. Wśród 20 proc. najgorzej radzących sobie firm, kobiety stanowiły tylko 19 proc. kadry kierowniczej. Badania wskazują także, że firmy, które mają najlepsze wyniki finansowe, jednocześnie mają najwięcej kobiecych liderów. Mniej pewnych siebie niż menedżerowie – mężczyźni i bardziej wrażliwych społecznie. (Susan Adams, Forbes.com/Magdalena Krukowska)   
 
Pozostałe źródła:
Rynek pracy i wyklucz. społ. w kontekście percepcji Polaków” – diagnoza społ., W-wa 2009
Regionalne Badanie Rynku Pracy – woj. dolnośl, Tom I, Raport Końcowy DARR S.A. Wałbrzych, 2007 str.146,
A. Łaszyn, Krótka spódnica PR, Press 2001, listopad.
T.Kupczyk, Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów,W-w 2009).
Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – diagnoza społeczna, Red. Kotowska Irena R., W-wa 2015)