STATUT
Fundacji POMIĘDZY

Rozdział l
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Par. 1


Fundacja pod nazwą „Fundacja POMIĘDZY” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Katarzynę Stróżyńską zwaną dalej „Fundatorem” aktem notarialnym, stwierdzającym ustanowienie Fundacji dnia 5 marca 2012 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

Par. 2

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Par. 3

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Par. 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw polityki społecznej.

Par. 5

Siedzibą Fundacji jest Poznań.

Par. 6

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

Par. 7

1. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o celach zbliżonych do celów Fundacji.

2. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach podobnych do celów Fundacji.

Par. 8

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

Par. 9

Fundacja może używać znaku graficznego „Fundacja POMIĘDZY” wg wzoru zatwierdzonego przez Fundatora.

Par. 10

Fundacja może ustanowić odznaczenia, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia
i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizującym cele podobne do celów Fundacji.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA

Par. 11

Celem Fundacji jest międzypokoleniowa, międzykulturowa, międzyśrodowiskowa
i międzyregionalna wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności, a w szczególności:
1) inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w profilaktyce społecznej, edukacji i biznesie,
2) popularyzacja idei mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów
i integracji,
3) wymiana i upowszechnianie wiedzy, szczególnie z zakresu ekonomii i zarządzania, medycyny i ochrony zdrowia, nowoczesnych technologii, informatyki i telekomunikacji, ochrony środowiska naturalnego, prawa, sztuki, historii, filozofii, psychologii, pedagogiki, andragogiki, odkryć naukowych i możliwości ich wykorzystania,
4) inicjowanie, popieranie i aktywizacja wszelkich form krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy służącej międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności,
5) inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne i finansowe wszelkich form edukacji służącej rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i zawodowemu na każdym etapie życia człowieka,
6) propagowanie i promowanie dostępnych form pomocy rodzinie w obszarze budowania więzi, wychowania i problemów wychowawczych,
7) inicjowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw służących ochronie i promocji zdrowia, kultury i sztuki, nowoczesnej edukacji, przedsiębiorczości, ochrony środowiska i praw zwierząt, równouprawnienia, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, integracji środowisk,
8) wszechstronne działanie na rzecz upowszechniania idei społeczeństwa informacyjnego,
9) wyrównywanie szans i możliwości edukacyjnych osób w różnym wieku,
10) działalność na rzecz zarządzania różnorodnością w zatrudnianiu pracowników
i wspieranie idei elastycznych form pracy,
11) wspieranie i inicjowanie różnorakich form kontaktów międzypokoleniowych, międzyśrodowiskowych, międzykulturowych umożliwiających wzajemne poznanie i zrozumienie, zapobiegających zjawisku marginalizacji i odrzucenia,
12) stwarzanie i wspieranie alternatywnych form edukacji – propagowanie
i upowszechnianie nowoczesnych metod szybkiego uczenia się i uczenia innych,
13) wspieranie i promowanie działań edukacyjno – oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju ludzi w każdym wieku w tym kształtowaniu postaw proekologicznych
i prospołecznych oraz racjonalnemu wykorzystaniu czasu wolnego,
14) wspieranie w rozwoju i kształcenie wolontariuszy, działaczy i liderów organizacji pozarządowych, kadry pedagogicznej i andragogicznej oraz wszystkich osób pracujących zawodowo lub społecznie na rzecz edukacji i wychowania, integracji i rozwoju społecznego, równouprawnienia i wyrównywania szans społecznych,
15) organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk biznesowych, oświatowych, naukowych, sportowych, kulturalnych i artystycznych wokół celów Fundacji,
16) działalność na rzecz edukacji i integracji przedsiębiorstw rodzinnych,
17) działalność na rzecz propagowania równości płci,
18) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
19) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
20) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
21) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zwierząt i ich praw, dobroczynności, ochrony zdrowia
i pomocy społecznej.

Par. 12

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


1) prowadzenie, inicjowanie, wspieranie i finansowanie działalności edukacyjno-szkoleniowej, informacyjnej i popularyzatorskiej,
2) prowadzenie działalności na rzecz nauki, sportu, kultury i sztuki w zakresie objętym niniejszym statutem,
3) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej związanej z realizacją celów statutowych,
4) organizowanie konferencji, sympozjów, spotkań oraz imprez związanych tematycznie
z celami statutowymi,
5) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie informacji przy pomocy nowoczesnych mediów i technologii,
6) wypowiadanie się publicznie w sprawach związanych z celami Fundacji,
7) wsparcie organizacyjnie, edukacyjne, informacyjne i finansowe programów, projektów i działalności osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ośrodków edukacyjnych i badawczych, organizacji pozarządowych środowisk artystycznych, kulturalnych, naukowych
i sportowych, władz samorządowych i państwowych, środków masowego przekazu oraz krajowych i zagranicznych fundacji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK l DOCHODY FUNDACJI

Par. 13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

Par. 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

Par. 15

Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji osób prawnych,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5) dochodów i pożytków z rzeczy oraz praw majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład majątku Fundacji,
6) funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
7) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
8) odsetek z lokat bankowych i papierów wartościowych,
9) wpływów z innych źródeł, w tym z odpisów podatkowych.

Par. 16
1. Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na finansowanie celów statutowych Fundacji. 2. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Par. 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Par. 18

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Par. 19

Statut zabrania:


1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

Par. 20

1. Organami Fundacji są: 1) Rada Fundacji, 2) Zarząd Fundacji. 2. Członkowie Rady Fundacji i członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych, uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji
Par. 21

1. W skład Rady Fundacji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję. 2. Członkowie Rady Fundacji są niezależni od Zarządu Fundacji w wykonywaniu swoich obowiązków.
3. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w chwili:
1) upływu kadencji członka Rady Fundacji,
2) pisemnej rezygnacji, z chwilą złożenia oświadczenia woli Fundacji,
3) odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatora,
4) śmierci członka Rady Fundacji,
5) skazania członka Rady Fundacji prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe z chwilą uprawomocnienia się wyroku.
5. Fundator może odwołać członka Rady Fundacji w przypadku utraty do niego zaufania. Odwołanie członka Rady Fundacji jest skuteczne z chwilą doręczenia mu oświadczenia Fundatora o odwołaniu.

Par. 22

Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.

Par. 23

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i nadzorującym działania Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Fundacji w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Par. 24
1. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji za pomocą poczty elektronicznej lub listów poleconych wysłanych co najmniej tydzień przed terminem Posiedzenia Rady Fundacji.
2. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady Fundacji.
3. Posiedzenie Rady Fundacji powinno być zwoływane co najmniej raz w roku.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
5. Rada Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach.
6. Rada Fundacji może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub za pomocą poczty elektronicznej.
7. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

Par. 25

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady, powołuje ona ze swojego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

Zarząd Fundacji


Par. 26
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
2. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Fundator, przed powołaniem członków Zarządu Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 2.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:
1) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
2) upływu kadencji Zarządu Fundacji,
3) odwołania Członka Zarządu Fundacji przez Fundatora,
4) śmierci Członka Zarządu Fundacji,
5) skazania Członka Zarządu Fundacji prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe z chwilą uprawomocnienia się wyroku.
5. Fundator może odwołać członka Zarządu Fundacji w przypadku utraty do niego zaufania. Odwołanie członka Zarządu Fundacji jest skuteczne z chwilą doręczenia mu oświadczenia Fundatora o odwołaniu.

Par. 27
1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji wskazany przez Fundatora.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z jego własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Zarządu za pomocą poczty elektronicznej albo listów poleconych wysłanych co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia.
3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
4. Zarząd może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub za pomocą poczty elektronicznej.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
Par. 28

Zarząd Fundacji:


1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) kieruje pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
3) sporządza plany i programy działania Fundacji,
4) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
5) przyjmuje w imieniu Fundacji darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje,
6) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
7) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
8) koordynuje wykonywanie przez Fundację obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości, w tym wyznacza podmioty odpowiedzialne za prowadzenie lub weryfikację ksiąg ewidencji i innych urządzeń wymaganych przepisami prawa,
9) koordynuje wykonywanie przez Fundację obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz innych należności publicznoprawnych w tym wyznacza pomioty odpowiedzialne za przygotowywanie i składanie deklaracji, informacji i innych wymaganych prawem dokumentów,
10) wykonuje wszelkie wymagane prawem obowiązki informacyjne oraz dokonuje zgłoszeń do właściwych urzędów,
11) sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji oraz wolontariuszy pracujących na jej rzecz,
12) sporządza oraz składa właściwemu ministrowi uprzednio zatwierdzone przez Fundatora i Radę Fundacji roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji,
13) sporządza roczne sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji,
14) zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

Par. 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu z zastrzeżeniem, że w przypadku zarządu składającego się z dwóch członków, każdy z członków zarządu jest uprawiony do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

Par. 30

W skład pierwszego Zarządu Fundacji zostali powołani:
Katarzyna Stróżyńska – Prezes Zarządu,
Beata Strzyżewska – Wiceprezes Zarządu,
Tomasz Ludwichowski – Wiceprezes Zarządu.

Rozdział V
ZMIANA STATUTU

Par. 31

Zmiana statutu Fundacji może dotyczyć wszystkich postanowień statutu, w tym uściślenia rozszerzenia lub wyłączenia celów Fundacji.

Par. 32

Zmiana statutu wymaga decyzji Fundatora.

Rozdział VI
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

Par. 33
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzje o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po uprzednim zatwierdzeniu jej przez Fundatora.

Rozdział VlI
LIKWIDACJA FUNDACJI

Par. 34
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
Par. 35

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

Par. 36

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Par. 37

W przypadku śmierci Fundatora w jego miejsce wstępuje osoba wcześniej przez niego wskazana. W przypadku braku takiego wskazania, w miejsce Fundatora wstępuje osoba wybrana przez jego spadkobierców. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców Fundatora.

Par. 38

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.