O Fundacji

 

 

o fundacjikontakt

Fundacja POMIĘDZY realizuje swoje cele m.in. poprzez szkolenia, konferencje, spotkania oraz imprezy związane z wymianą i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, informatyki i nowoczesnych technologii, medycyny i ochrony zdrowia, ochrony naturalnego środowiska, prawa, sztuki, historii, filozofii, etyki, pedagogiki, psychologii, najnowszych odkryć naukowych i możliwości ich wykorzystania.

Propagujemy wszechstronny i nieustanny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, otwarcie na nową wiedzę i nowe doświadczenia, współpracę, tolerancję, szacunek dla odmienności oraz  racjonalne wykorzystanie czasu na każdym etapie życia.

Główne cele

,,Integracja ludzi i środowisk

Każde pokolenie i każde środowisko dysponuje wyjątkowym potencjałem intelektualnym, kulturowym
i społecznym. Mówiąc o środowisku myślimy o zbiorowości ludzi utożsamiających się z określonym systemem wartości i przekonań. Używających tych samych symboli, praktykujących te same obrzędy – świadomych swojej odrębności.

Jedną z cech środowiska jest jego większa lub mniejsza izolacja od innych środowisk – nierzadko stwarzająca bariery i ograniczająca możliwości wymiany intelektualnej i kulturowej. Podjęliśmy więc działania służące budowaniu porozumienia i zbliżające do siebie ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk – szczególnie poprzez wzajemną wymianę wiedzy, doświadczeń i umiejętności.

 

Działania na rzecz międzyśrodowiskowej wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności służą zarówno wzbogacaniu wiedzy jak i wzajemnemu poznaniu i integracji. Zasadne wydaje się stałe uświadamianie, że różnorodność wzbogaca każde społeczeństwo a do jego rozwoju niezbędne jest harmonijne współistnienie grup i społeczności o odmiennych wartościach, zwyczajach, normach,  wierzeniach.

Integracja środowisk lokalnych

Zależy nam na integrowaniu środowisk lokalnych, szczególnie w miejscowościach, które dynamicznie się rozwijają i gdzie stale przybywają nowi mieszkańcy. Dlatego inicjujemy i wspieramy działania służące integracji lokalnych środowisk i budowaniu tożsamości lokalnej poprzez spotkania służące budowaniu wspólnoty poprzez wzajemnemu poznanie i wymianę wiedzy, doświadczeń i umiejętności.

 

Wyrównanie szans edukacyjnych

Celem naszych działań jest promowanie przedsiębiorczości m.in. poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych – szczególnie osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji: niepełnosprawnych, osób samodzielnie wychowujących dzieci, opiekunów osób chorych, kobiet wracających do pracy po urlopach wychowawczych.

Rozwój kompetencji społecznych

Z myślą o młodzieży wchodzącej na rynek pracy i ich przyszłych klientach, partnerach i pracodawcach proponujemy działania służące rozwojowi kompetencji społecznych – równie ważnych na rynku pracy jak przygotowanie zawodowe.

 

Kobiety na stanowiskach kierowniczych

Nasze działania kierujemy także do kobiet aspirujących bądź pełniących funkcje kierownicze, których kariera dotarła do poziomu „szklanego sufitu”, oraz do pań, które uważają, że ich zarobki są niższe niż płace mężczyzn o takich samych kwalifikacjach na takich samych stanowiskach. Promujemy stałe uzupełnienie i aktualizowanie wiedzy z zakresu zarządzania oraz rozwijanie kompetencji społecznych – tak, by kobiety mając wiedzę, umiejętności i świadomość swojej wartości, mogły sięgać po najwyższe stanowiska i aby za pracę były wynagradzane tak samo jak mężczyźni.

Działacze organizacji pozarządowych, wolontariusze i społecznicy swoją pracą wpływają na poprawę jakości życia całego naszego społeczeństwa. Zasadne zatem jest szczególne wspieranie osób, których praca jest tak ważna w każdej  społeczności.

Naszym celem jako fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań służących wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności między społecznikami z różnych środowisk. Zależy nam na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w ich codziennej pracy oraz pogłębianiu wiedzy specjalistycznej, wiedzy z zakresu prowadzenia organizacji pozarządowych i pracy z wolontariuszami jak i wzmacnianiu umiejętności społecznych. Ważne dla nas jest także wzmacnianie motywacji, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, ekologiczne zarządzanie własnym życiem i szeroko pojęty rozwój osobisty.

 

Fundacja POMIĘDZY działająca na rzecz międzypokoleniowej wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności jest organizacją non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej a członkowie Zarządu i Rady nie pobierają wynagrodzenia za pełnione w Fundacji funkcje.

Skontaktuj się z nami

 

Fundacja POMIĘDZY

ul. Kościerzyńska 7, 60-446 Poznań

Oddział dolnośląski

ul. Wilczycka 57, 55-093 Kiełczów

Tel. +48 602 719 603

 

NIP: 782 255 27 98

Numer KRS: 0000423565 do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

Regon: 302203927

 

Nr konta: 35 1240 1750 1111 0010 7231 7522

2 + 8 =