Rozwijalnia Umiejętności Społecznych

Działacze organizacji pozarządowych, wolontariusze i społecznicy swoją pracą wpływają na poprawę jakości życia całego naszego społeczeństwa. Zasadne zatem jest szczególne wspieranie osób, których praca jest tak ważna w każdej  społeczności.

Naszym celem jest inicjowanie i wspieranie działań służących wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności między społecznikami z różnych środowisk i różnych pokoleń. Zależy nam na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w ich codziennej pracy oraz wzmacnianiu talentów i umiejętności społecznych. Ważne dla nas jest wzmacnianie motywacji, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, ekologiczne zarządzanie własnym życiem i szeroko pojęty rozwój osobisty.